Skriv ut

Spridningskonferens om AMA Arbetsmarknads projekt sociala företag


En spridningskonferens för AMA Arbetsmarknads projekt Socialt företag – en väg till egen försörjning har ägt rum i Nya Cameras lokaler. Ett 50-tal deltagare hade sökt sig dit för att höra hur projektet har gått hittills och få en fördjupad bild om vad ett socialt företag kan betyda och innebära för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden av olika anledningar. Projektet, som startade den 1 januari 2012 och avslutas den 31 december 2014, har bland annat haft som målsättning att ett socialt företag ska ha startats under projekttiden. Denna målsättning har infriats.


Efter att dagens ordfördelare Sofia Österberg gått igenom dagens programpunkter, så följde en mycket illustrativ presentation av vad projektet resulterat i hittills. Nya Camera har startats som ett socialt företag i form av en ideell förening. Under dess paraply har det fötts en handfull verksamheter vilka presenterades mycket engagerat av initiativtagarna själva. Som exempel kan nämnas ett hunddagis vid Malma såg, det naturvårdande Hugg och röj vid Malma såg samt Nya Cameracaféet, vars godbitar vi fick ett smakprov på. Tanken är att dessa verksamheter i förlängningen ska knoppas av, bilda egna sociala företag och stå på egna ben.


Ylva Wretås, arbetsmarknadsstrateg på stadsledningskontoret, berättade om Västerås stads sociala ekonomi vilken utgår ifrån en social plan som inbegriper alla västeråsare. Som en ingrediens i detta finns bland annat verksamheter som sociala företag. Wretås underströk kärnan i de sociala företagen: att det inte bara handlar om att tjäna pengar utan också om att skapa en samhällsnytta genom att vara en demokratisk verksamhet. Hon betonade också att det finns goda förutsättningar för att antalet sociala företag i Västerås ska växa, men att man inte får tumma på det långsiktiga tänkandet samt framhöll vikten av att bygga bra inkubatorer för sociala företag, det vill säga ”kuvöser”.


Därefter följde Birgitta Hällegårdh från Sveriges kommuner och landsting. Hon visade på ett mycket konkret, påtagligt och improviserat (?) vis på scenen betydelsen av att släppa fram nyfikenheten och kreativiteten när det kommer till att starta sociala företag. Ur ett samhälleligt perspektiv är det en nödvändighet att vidga arbetsmarknaden och en självklar roll i en sådan process skulle startandet av flera sociala företag kunna spela, menade Hällegårdh.


Nästa programpunkt stod Bosse Blideman för. Denne utvecklare, utbildare och författare från kooperativet Tanke & handling gav en tudelad föreläsning om socialt företagande av vilka den förstas rubrik var ett direkt svar på Birgitta Hällegårdhs önskan: Sociala företag vidgar arbetsmarknaden! Den andra delen rörde en ack så viktig administrativ aspekt på det hela - upphandling med sociala kriterier – och gick under namnet Dubbel nytta till en kostnad. Blideman, med mångårig erfarenhet vad gäller arbetsmarknadsfrågor och som samarbetat bland många andra med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, SKL och Tillväxtverket, framhöll förtjänsterna med sociala företag och underströk att det bara finns vinster att göra i detta. Inte bara i reda pengar, utan inte minst när det kommer till företagarnas egen självkänsla och känsla av att ingå i ett sammanhang och kunna försörja sig själv. Att detta är framtidens melodi framhöll Blideman med eftertryck och illustrerade detta med en mycket tydlig utveckling:
-    Jag har jobbat med socialt företagande sedan 1997. Då fanns det 34 sociala företag. Idag finns ungefär 350 stycken.


Efter lunch var det dags för den sista föreläsningspunkten, vilken hade getts namnet Socialt företag – Dagslända eller samhällsekonomiskt lönsamt? Jonas Huldt från firman Payoff – Utvärdering och analys AB problematiserade saken ur olika perspektiv, vred och vände och vägde för och emot. Regelbundet ställde han relevanta - men måhända alltför ofta retoriska - frågor till en aningens försynt publik. Precis som Bosse Blideman kom Jonas Huldt, inte helt förvånande, fram till att alla tjänar på denna modell, såväl individen som samhället i stort.


För att knyta ihop dagen samlades en panel bestående av Birgitta Hällegårdh, Bosse Blideman, Jonas Huldt, Nya Cameras styrelseordförande Torbjörn Eriksson samt Monika Lindh, enhetschef på AMA Arbetsmarknads Utvecklingscentrum. De svarade på frågor från auditoriet och diskuterade också sinsemellan. Mycket handlade om pengar och finansiering, vilket gav det hela en smått byråkratisk touch. Och även om det finns stötestenar var alla samstämmiga vad gäller nyttan med det sociala företagandet. De rent praktiska arbetena berördes och vad det betyder för människor som stått utanför arbetsmarknaden under lång tid. Dessutom finns ett mervärde i att närstående också kan påverkas positivt.


Musikerna som driver den studio inrymd i Nya Cameras lokaler bjöd som avslutning på mycket uppskattad underhållning tillsammans med AMA Arbetsmarknads Yvonne Lennartsson som vokalissa. Vi fick höra Good luck charm, Let it be och Rock around the clock i inlevelsefulla och svängiga versioner med stort efterföljande, välförtjänt jubel!


Sidan uppdaterades 2014-06-18