Skriv ut

Celebert besök på Gröna Arenors slutkonferens

Torsdagen den 21 november gick slutkonferensen för AMA Arbetsmarknads naturunderstödda rehabiliteringsprojekt Gröna Arenor, som bedrivits på Malma gård, av stapeln på Nya Camera. Vid samma tillfälle gavs också en lägesrapport om det närbesläktade projektet Rum för växande. En av de inbjudna gästerna var Margot Wallström, som i sitt föredrag framhöll betydelsen av osjälviska gärningar och vikten av att ha civilkurage.

Efter inledande frukostmingel hälsades det ca 70 konferensdeltagarna välkomna av moderatorn för dagen, entreprenören och inspiratören Stig-Arne ”Stigge” Bäckman. Denne flitigt anlitade Skellefteåson påpekade inledningsvis att även om tiden för AMA:s projekt Gröna Arenor – som finansierats av Samordningsförbundet – började lida mot sitt slut, så gällde det att fortsätta med det fantastiska arbete som lagts ner och dra nytta av de erfarenheter man gjort inför framtiden.
Förmiddagen bestod till stor del av presentationer och redovisningar av de båda gröna projekt som AMA Arbetsmarknad varit drivande inom. Eva-Lena Larsson, verksamhetschef för Gröna Rehab vid Botaniska trädgården i Göteborg, berättade också innerligt och stolt om hur resan från projekt till permanent verksamhet gått till och sett ut för dem. Hon betonade vikten av det goda samarbete man haft med Västra Götalandsregionen i strävandet efter en kontinuerlig ”fast” verksamhet. Jörgen Gustafsson, enhetschef vid AMA:s utvecklingscentrum, som varit med från starten för Gröna Arenor, instämmer:
-    Vi strävar naturligtvis efter en permanent verksamhet ute på Malma gård och vi har kommit en god bit på vägen. Vi har arbetat upp mycket goda relationer med till exempel Landstinget, vilket är grundläggande.
De uppsatta målsättningarna med Gröna Arenor har varit höga och även om det är för tidigt att dra några definitiva slutsatser så har projektet upplevts som lyckat och deltagarna har gett många positiva signaler, informerade utredaren Hanna Lindström från Västerås stads Konsult och Service. Flera bandade intervjuer med deltagare spelades upp och illustrerade detta väldigt konkret. Vistelsen i det gröna rummet har upplevts som allmänt hälsostärkande och självkänslan har blivit bättre. Piggare och gladare, bättre sömn och bättre rutiner samt att ingå i ett socialt sammanhang är andra positiva faktorer som lyftes fram i intervjuerna.

Projektledaren Bente Hollås och arbetsledaren Per Axell talade om hur olika verksamheter löpt parallellt ute på Malma gård, såsom växthusodling, röjning och frilandsodling. Man meddelade att man såg framtiden an med tillförsikt och presenterade en vision om att ha utvecklat ett rehabiliteringscenter vid Malma gård om fem år.
Rum för växande, projektet som är ett samarbete mellan Västerås stad och Eskilstuna kommun och är delfinansierat av Europeiska Socialfonden, har nått längre än halvtid och en lägesrapport gavs av projektkoordinatorn Marie Rydén Davoust och de båda projektledarna Bente Hollås och Jenny Andersson. I projektet, som är uppbyggt av ett genomförandeprogram i sju punkter, ingår arbetssökande med sociala och/eller psykiska svårigheter och precis som fallet är med Gröna Arenor så är det för tidigt att dra några långtgående slutsatser. Dock framhävde man att det går att avläsa ”positiva stegförflyttningar” och de erfarenheter som gjorts i Västerås kommer att tas till vara. Också här hade det gjorts deltagarintervjuer som tydligt visade hur betydelsefull verksamheten varit och är. ”Mycket friskare”, ”inga prestationskrav”, ”vuxit som person” och ”gladare” är några av de kommentarer som märktes. Sex stycken deltagare har gått vidare till studier och en deltagare har gått vidare till arbete.
Målsättningen i de båda projekten om att deltagarna ska må bättre och ha kommit närmare arbetsmarknaden verkar således vara på god väg att uppnås.

Det framåtsyftande temat blev väldigt konkret och tydligt när alla deltagare i grupper diskuterade hur den gröna rehabiliteringen ska kunna föras vidare, utvecklas och få större spridning. Inte bara med avstamp i verksamheten kring Malma gård, utan också hur man ska kunna dra nytta av detta ur ett bredare samhällsperspektiv. Jörgen Gustafsson förklarar framgången i två punkter:
-    Dels handlar det om att det är läkande att vara i gröna miljöer, det vet vi. Dels handlar det om verksamheterna och vilken betydelse de olika sysslorna har och har haft för deltagarna.
Eftermiddagen avvek måhända en smula från dagens tema, men var icke desto mindre berikande på ett mera allmänt plan. ”Stigge” Bäckman kåserade i snabbt tempo och inte sällan med karaktäristisk, mild norrländsk ironi om hur mycket dolda resurser som finns i samhället och vilka enorma möjligheter som finns. Kärnan i hans filosofi var tydlig: allt går, alla behövs och alla är samhällsbyggare. Något som genomsyrar AMA:s båda gröna projekt: en tro på människan och hennes förmågor och vilken potential det finns i att vara verksam i ”det gröna rummet”.


Komikern Håkan Berg hade bjudits in som uppiggande ”pausfågel” och gjorde det med den äran. Vid ett par tillfällen fick vi uppleva varianter av klassiska trolleritrick med rep, kortlek och en sönderriven tidning och inför kaffepausen på förmiddagen knöt han en slipsknut med bara en hand! Bergs alter ego, den odräglige ”kommunikationskonsulten” Kent Izaksson, hade en egen programpunkt på eftermiddagen; ett verkligt lustmord på självutnämnda konferensproffs. Vi i publiken fick träna skrattmusklerna ordentligt.
Konferensen avslutades med att Margot Wallström berättade om sin mission i den politiska sfären, oavsett om hon verkat i regering, EU eller FN: hur viktigt civilkurage och osjälviska gärningar är för rättvisa, jämlikhet och inte minst jämställdhet. Wallström berättade också engagerat till bilder som visade exempel på hennes insatser som FN-utsänd i framför allt det mycket splittrade och våldsutsatta Kongo-Kinshasa.

Summa summarum så innehöll dagen många kloka tankar och vettiga synpunkter. Den positivitet som Gröna Arenor och Rum för växande andas bådar gott inför framtiden, eller som AMA Arbetsmarknads avgående verksamhetschef, Henric Sjöblom, sammanfattade: det finns mycket gott att spinna vidare på vid Malma gård och det gäller att säkerställa den utveckling som är i full gång och slå vakt om den integritet som genomsyrar verksamheten.    


Sidan uppdaterades 2013-12-02