Skriv ut

Verksamhet VIA

Målgrupp:

Den individ som själv identifierar sig som tillhörande någon av de nationella minoriteterna (judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar) och som är folkbokförd i Västerås.

 

VIA arbetar med deltagare på individ- och gruppnivå samt med information och stöd till andra verksamheter och organisationer. I nuläget är det mestadels romer som VIA har kontakt med.

 

Uppdraget baseras bland annat på:

Regeringen ”En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012 – 2032” där det övergripande målet är att: ”Den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom”.

Västerås stad ”Handlingsplan för romers rätt – en lokal strategi för romers inkludering i Västerås”.

 

VIA arbetar med att:

Vägleda och stödja romer till utbildning och arbete.

Verka uppsökande och stödjande till andra myndigheter, bland annat socialtjänst och skola, i syfte att öka kunskapen om romer samt skapa samverkansformer.

Vid behov vägleda och stödja romer till bland annat socialtjänstens- och hälso- och sjukvårdens insatser. Särskilt fokus skall ligga på romska kvinnors hälsosituation.

Förmedla samhällsinformation och därigenom öka förståelsen för samhällsstrukturer och samhällsutveckling.

Öka romska barn och ungdomars delaktighet i idrotts- och föreningslivskultur.

 

Kontakta oss:

Frida Liljeholm
Konsulent
Tfn: 021 - 39 16 04
E-post: frida.liljeholm[at]vasteras.se

Anna Berger
Konsulent 
Tfn: 021 - 39 16 03
E-post: anna.berger[at]vasteras.se

Roza Huczko
Samhällsvägledare
021 - 39 21 32
E-post: roza.huczko[at]vasteras.se

Marko Grönfors
Samhällsvägledare
021 - 39 74 22
E-post: marko.gronfors[at]vasteras.se

 


Sidan uppdaterades 2017-12-04