Skriv ut

Atlas


Atlas Är en verksamhet för unga vuxna som står långt från arbete eller studier. Vårt mål är att våra deltagare ska komma närmare självförsörjning. På sikt kunna gå till arbete, studier eller annan lämplig insats.

Målgrupp:
•    18 - 25 år
•    Ordnat boende
•    Ej pågående missbruk eller kriminalitet
•    Vara intresserad av personlig utveckling
•    Villig att samspela och samarbeta med Atlas
•    Det fysiska och psykiska måendet ska vara så pass bra att det är rimligt att klara av Atlas.

Arbetet på Atlas
Atlas är en verksamhet som funnits sedan våren 2000. Vi arbetar utifrån vår Atlasmodell som bygger på strukturerad träning av olika färdigheter, nödvändiga i hela livssituationen, med ett tydligt kognitivt förhållningssätt.

Vi arbetar mycket med att få fram individens styrkor men tittar också på vad de har för hinder för att hitta lösningar på dessa. Vi jobbar med basfärdigheter, sociala färdigheter, inre färdigheter, ansvar/planeringsfärdigheter m.m. Vi arbetar även med färdigheter i samband med arbete, praktik och studier.

Vanligtvis går deltagarna på Atlas varje dag men vi gör också individuella lösningar för de som ännu inte klarar av att gå dagligen eller i grupp.

Rekrytering:
Personen kan komma från olika instanser t.ex. Arbetsförmedlingen, Socialkontor ekonomi, AMA, Arenan, Öppenvård familj, Försäkringskassan, Landstinget etc.

Det viktiga är att det finns en ansvarig handläggare som kan ha uppföljningsansvaret och regelbundna uppföljningar.

Information till våra samverkanspartners:


Vägen in?
Har du, i ditt arbete, kontakt med en person som du bedömer vara i behov av att delta på Atlas hör du av dig till oss. Ett informationsmöte bokas in där vi förväntar oss att du som handläggare medverkar. Efter en gemensam bedömning om vi är rätt insats för personen och personen själv tycker det är en bra planering så kan det bli aktuellt att starta på Atlas.

Ersättning:
Atlas har ingen möjlighet att betala ut någon ersättning till våra deltagare så det är viktigt att det är klarlagt hur och från vem/var personen får ersättning innan personen startar

Samverkan under tiden på Atlas:
Vi förutsätter att det finns en ansvarig handläggare för varje deltagare på Atlas. Handläggaren förväntas vara närvarande på informationsmötet inför ev. start samt vid uppföljningsmöten varje månad här på Atlas. Vi kommer att informera handläggaren om deltagarens närvaro under månaden. Om möjligt vill vi redovisa samtligas närvaro per kalendermånad.

Om deltagaren visar sig behöva annan åtgärd än Atlas så är vi självklart delaktiga i det men huvudansvaret för överflytt ligger hos remitterande handläggare. Vid samtliga avslut kommer handläggaren få en sammanfattning av tiden på Atlas.

Kontakpersoner:

Enhetschef Dietmar Schneider TF
Tfn: 021 - 39 25 47
Arbetsrehabiliterare Johan Gustafsson
Tfn: 021 - 39 37 46
Arbetsrehabiliterare Jonna Liedholm
Tfn: 021 - 39 18 87
Arbetsrehabiliterare Jörgen Söderberg
Tfn: 021 - 39 18 89

Atlasmodellen

Atlasmodellen


Sidan uppdaterades 2018-04-19